Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
sobota, 19 sierpnia 2017, imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji
Znajdujesz się w:
Gmina Papowo Biskupie z lotu ptaka
Ścieżka poznawcza
Rewitalizacja
gminny portal mapowy
Fotogaleria
Baza firm
sobota, 19 sierpnia 2017
231 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Emilii, Julinana, Konstancji
Przedszkola POKL
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.


Start
 
2017-02-20
Informacja dla przedsiębiorców/pracodawców o możliwości organizacji prac interwencyjnych

 Chełmno, dnia 20.02.2017 r.

 

INFORMACJA DLA  PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW
O MOŻLIWOŚCI ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH


Starosta Powiatu Chełmińskiego zaprasza do składania wniosków
o organizację prac interwencyjnych, w ramach których utworzy
88 miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych

 

ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH:

 1. W ramach niniejszego ogłoszenia Starosta może utworzyć 88 miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych  oraz  dokonywać zwrotu poniesionych przez pracodawcę  kosztów  z tytułu zatrudnienia  bezrobotnych na okres do 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy  w ramach prac interwencyjnych w wysokości uprzednio uzgodnionej nieprzekraczającej jednak kwoty 830,00 zł  i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za co  miesiąc ich zatrudniania.
 2. Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres powyżej 3 miesięcy, po zakończeniu okresu podlegającego refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.
 3. Niewywiązanie się z warunku, o którym mowa w pkt.2, lub naruszenie innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy   od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
 4. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu dalszego zatrudniania, o którym mowa w pkt.2 starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
 5. W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomoc za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.
 6. Refundacja części kosztów poniesionych na  wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dokonywana  w ramach prac interwencyjnych w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego stanowi pomoc de minimisspełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z 24.12.2013, str. 1), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowaniaart. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352z 24.12.2013,  str. 9)  lub rozporządzeniu Komisji  (UE) NR 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis   w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.U.UE.L.2014.190.45).

Pracodawca będący beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia  2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz.1808  z późn. zm.) do wniosku dołączają informacje, zaświadczenia lub oświadczenia w zakresie o którym mowa w art. 37 ust.1 i 2 tej ustawy.

Niespełnianie warunków przez pracodawcę - beneficjenta pomocy w zakresie w/w zapisów powoduje brak możliwości zawarcia  umowy o organizację prac interwencyjnych.

DO SKŁADANIA WNIOSKÓW ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW:

 1. W stosunku do których nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację oraz nie przewiduje się złożenia wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego, ani  likwidacyjnego.
 2. Którzy na dzień złożenia wniosku nie zalegają z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz nie zalegają z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.
 3. Którzy w ciągu ostatnich 365 dni nie zostali ukarani ani skazani prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy i nie są objęci postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy (zgodnie z art.36 ust.5e pkt. 2 ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy).
 4. Spełniających  warunki formalne określone w rozporządzeniu MP i PS z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. 2014,  poz. 864).

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

 1. Dokumenty potwierdzające formę prawną prowadzonej działalności odpowiednio:
  • kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk informacji o rejestracji z  Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej,  a w przypadku spółki cywilnej dodatkowo  umowę spółki.
  • wypis z  Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych
 2. Zaświadczenia nadania numer REGON  - potwierdzone za zgodność z oryginałem  lub wydruk danych z wpisu w rejestrze REGON w Bazie Internetowej Regon.
 3. Oświadczenie, czy Pracodawca/Przedsiębiorca jest beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz.1808  z późn. zm.).
 4. Oświadczenie, że w stosunku do Przedsiębiorstwa/Pracodawcy  nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację oraz nie przewiduje się złożenia wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego, ani likwidacyjnego.
 5. Oświadczenie, że na dzień złożenia wniosku Pracodawca/Przedsiębiorca nie zalega  z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz nie zalegam z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.
 6. Oświadczenie, że w ciągu ostatnich 365 dni Pracodawca/Przedsiębiorca nie został ukarany ani skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy i nie jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy  (zgodnie z art.36 ust.5e pkt. 2 ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy).
 7. Zgłoszenie krajowej oferty pracy.
 8. Pracodawca/Przedsiębiorca będący beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.1808  z późn. zm.) do wniosku dołącza informacje, zaświadczenia lub oświadczenia w zakresie o którym mowa w art. 37 ust.1 i 2 tej ustawy - tj. odpowiednio:

a) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wzór formularza jest załączony do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz 311 z późn. zm.) lub odpowiednio

b) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w sektorze rolnym  lub pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, stanowiący załącznik Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz 810)

Wzory formularzy znajdują się  na stronie www.uokik.gov.pl

c) oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o jej nieotrzymaniu.

W przypadku otrzymania pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku, należy załączyć:

 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis  jakie otrzymał przedsiębiorca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz  w ciągu 2 poprzedzających go lat.

Druk wniosku można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie, ul. Świętojerska 1, pok. 7 (druki są również dostępne na stronie internetowej: www.chelmno.praca.gov.pl)

SKŁADANIE WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie,  ul. Świętojerska 1, pok. 8 (sekretariat).

Termin składania wniosków upływa  z  dniem 15.06.2017 r. lub z chwilą wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy,  realizacja wniosków następować będzie stopniowo według kolejności ich złożenia.

Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych może nastąpić najwcześniej  od 01.03.2017 r., i nie później niż  od 01.07.2017r.

W przypadku gdy wnioski, są nieprawidłowo wypełnione lub niekompletne, starosta wyznacza wnioskodawcy co najmniej 7-dniowy termin na ich uzupełnienie. Wnioski nieuzupełnione we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.                                                              

Bliższych informacji na temat zasad organizacji prac interwencyjnych udziela Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej mgr Violetta Chojnicka, pok. nr 7, nr tel. 56 686 00 41 wew. 171.

 
oceń urząd - ankieta
BIP
Gminny Ośrodek Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
Szlak tradycji i smaku
Ziemia Gotyku
Parafia św. Mikołaja w Papowie Biskupim
Ochotnicze Straże Pożarne
Urzędy RP
Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego
NGO
ArcheoZamki
Gmina Papowo Biskupie, 86-221  Papowo Biskupie 128, pow. chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: 56 676 81 01, 676 97 07, fax: 56 676 81 44, email: ug_papowobis@poczta.onet.pl
NIP: 875-148-68-52
konto: Bank Spółdzielczy Chełmno O/Papowo Biskupie 36 9486 0005 0014 0012 2001 0002
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x